Integritetspolicy & Cookies

Syftet med informationen i denna integritetspolicy är att du ska kunna känna dig trygg med hur BAKKE Lokalvårdsteknik AB (”vi”) hanterar personuppgifter om dig som besöker vår webbplats och nyttjar dess olika funktioner. Policyn är uppdelad i olika avsnitt baserat på syftet med hanteringen.

Om du fyller i vårt kontaktformulär

Den personliga informationen du tillhandahåller till oss i vårt kontaktformulär kommer att användas för att hantera din förfrågan och återkoppla till dig på bästa sätt. De personuppgifter vi efterfrågar i kontaktformuläret är huvudsakligen för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, adress. Vi kan även komma att efterfråga information om vilket företag du arbetar på samt övrig information om ärendet som du själv anger, inklusive information i eventuella filer du bifogar.

Om ditt ärende rör allmänna frågor, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att skicka dig relevant information om oss och våra tjänster. Du kan i så fall invända mot att vi använder dina uppgifter genom att kontakta oss direkt. Om ditt ärende rör en offertförfrågan, behandlar vi i stället dina personuppgifter i syfte att potentiellt kunna ingå avtal med dig.

Vi kommer att spara uppgifterna så länge de behövs för att hantera och dokumentera ditt ärende och för att skicka ut information till dig i enlighet med ovan.

Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev

När vi skickar ut nyhetsbrev behandlar vi din mejladress. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnade i samband med att du registrerade dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss eller klicka på avregistreringslänken i ett av de utskickade nyhetsbreven från oss.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du är befintlig kund hos oss, eller om vi i annat sammanhang lagt in dig i utskickslistan för att vi bedömer det sannolikt att du har ett intresse av innehållet, skickar vi i stället nyhetsbrev till dig med stöd av berättigat intresse. Du kan även i detta fall avregistrera dig via länken i nyhetsbrevet.

Om du är en befintlig eller potentiell kund

Om du är kund hos oss behandlar vi dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är relevanta för dina bokningar eller andra ärenden. Detta kan inkludera att svara på frågor kopplade till avtalet, dokumentera våra överenskommelser och utfört arbete, fakturera för utfört arbete och bjuda in till event som anordnas av oss.

Företagskunder

Vi behandlar personuppgifter om dig som är kontaktperson hos en företagskund till oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet och bedriva kundvård.

Personuppgifter om kontaktpersoner hos företag som inte går vidare med att teckna avtal med oss sparas i maximalt två år efter senaste kontakt. Vad gäller befintliga kunder sparas uppgifter som behandlats för merförsäljning i upp till tre år efter senaste affär, medan övriga personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder kan komma att sparas i upp till 10 år efter senaste affär för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen (exempelvis för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kopplade till avtalet).

Privatkunder

Vi behandlar personuppgifter om dig som privatkund till oss för att kunna fullgöra det avtal som gäller mellan oss.

Personuppgifter om dig som inte går vidare med att teckna avtal med oss sparas i maximalt ett halvår efter senaste kontakt. Vad gäller befintliga kunder sparas uppgifter som behandlats för merförsäljning i upp till ett år efter senaste affär, medan övriga personuppgifter om befintliga kunder kan komma att sparas i upp till 10 år efter senaste affär för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen (exempelvis för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kopplade till avtalet). 

Cookies

Vi använder cookies för olika syften på vår webbplats, och ibland innehåller dessa cookies personuppgifter. Uppgifter som behandlas med hjälp av cookies kan exempelvis vara hela eller delar av IP-adressen, information om enheten eller besöksstatistik. Med undantag för cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera använder vi inte cookies om du inte ger oss ditt samtycke. Läs mer i vår cookiepolicy. (Scrolla ned till stycket Cookiepolicy)

Vilka som tar del av data

Om dina personuppgifter behandlas för något av ändamålen som nämns i denna integritetspolicy kan uppgifterna komma att delas med våra leverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs för att uppnå syftet med behandlingen. Vi har tecknat särskilda avtal med dessa parter för att säkerställa att de bara behandlar personuppgifterna på det sätt vi instruerar.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du som sökt ett jobb inte anställts och vi inte längre behöver ditt CV.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

 • För att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • För arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY

Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen.

Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt om rättighetsbegäran

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:
www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Allmänt om rättighetsbegäran

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är BAKKE Lokalvårdsteknik AB, org.nr. 559294-8276, Nordängen 101, 44494 Ucklum.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till info@bakkefast.se.